Zamów dietę:
22 435 88 44
Zamów dietę:
500 260 932
Easy Diet - zadzwoń do nas!
Home > REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EASYDIET.PL ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EASYDIET.PL ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO.

§1. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług.
 3. Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę.
 4. Podmiot Zewnętrzny – osoby fizyczne i firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach realizacji Usługi.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin
 6. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.easydiet.pl
 7. Sprzedawca/ Usługodawca – Easy Diet Sp. z o.o, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa.
 8. Umowa– umowa sprzedaży Usług zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Usługa– usługa przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 11. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane poprzez Serwis Internetowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usług ze Sprzedawcą.
 13. Zestaw Posiłków- posiłki na dany dzień, zapakowane w opakowanie zbiorcze, dostarczane jednorazowo

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.easydiet.pl oraz usług świadczonych przez właściciela serwisu firmę Easy Diet Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229499, NIP: 522-276-00-79, REGON: 140064862.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej biuro@easydiet.pl
  2. numery telefonów: 500 260 932, 22 435 88 44
  3. adres do korespondencji: ul Stawki 2a, 00-193 Warszawa
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Treści zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego.
 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej
  3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto
  2. Formularz zamówienia
  3. Newsletter
 2. Usługobiorca może założyć Konto wypełniając formularz rejestracji lub składając Zamówienie poprzez formularz zamówienia i wybierając opcję Zamówienia z rejestracją.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do Konta. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem danych do logowania osobom trzecim.
 4. Poprzez Konto Klient może składać Zamówienia, wprowadzać w nich zmiany, sprawdzić historię Zamówień.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo usunięcia Konta.
 6. Usługobiorca może złożyć Zamówienie nie zakładając Konta poprzez formularz zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze marketingowym (Newsletter) drogą elektroniczną podczas rejestracji konta lub składając Zamówienie.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu Internetowego jest Sprzedawca. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, która dostępna jest w Serwisie Internetowym.

§5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa w wybranym przez Klienta wariancie dostępnym w Serwisie Internetowym (rodzaj diety, kaloryczność, ilość dni).
 2. Aktualna lista programów dietetycznych/diet wraz z ich opisem dostępna jest na stronie easydiet.pl. Całodzienne zestawy posiłków mają wartość kaloryczną od 1000 do 3000 kcal.
 3. Każdy posiłek pakowany jest oddzielnie w pojemniki przystosowane do przechowywania żywności. Zestawy posiłków pakowane są w torby.
 4. Aktualny cennik dziennych Zestawów Posiłków dostępny jest w Serwisie Internetowym (zakładka Cennik). Podane ceny są w złotych polskich i są cenami brutto.
 5. Sprzedawca udostępnia w Serwisie Internetowym menu na co najmniej 7 najbliższych dni, jednak rezerwuje sobie prawo jego zmiany.
 6. W ramach programu indywidualnego Easy Diet Sp. z o.o. może przygotować dietę dostosowaną do wymagań Klienta. Cena za dzienny Zestaw posiłków ustalana jest indywidualnie.

§6 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może zamówić Usługi zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie Internetowym w następujący sposób:
  1. on-line poprzez formularz Zamówienia znajdujący się na stronie easydiet.pl
  2. telefonicznie pod numerami: (22) 435 88 44, 500 260 932 (w dni robocze w godzinach 8-16),
  3. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@easydiet.pl,
 2. Przyjęcie Zamówienia jest potwierdzane mailowo na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Wiadomość potwierdzająca Zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności wybrany wariant diety, kaloryczność, daty dostawy, całkowitą cenę do zapłaty, adres dostawy, dane Klienta oraz inne informacje dotyczące Zamówienia.
 3. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia/ potwierdzenia szczegółów Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w Dzień roboczy do godziny 8.00, będą realizowane najszybciej od dnia następującego po dacie złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 8.00 w Dni robocze, w soboty, niedziele, w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najwcześniej od drugiego Dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zasad.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest dostarczenie do godziny 9.00 Dnia roboczego poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres: biuro@easydiet.pl , z zastrzeżeniem wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w 7 ust 1 lit. c.
 6. Klient podczas składania Zamówienia podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz adres dostawy wraz z informacjami dodatkowymi (np. kod wejściowy).
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt.6 jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wykonania Usługi a tym samym zawarcia Umowy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne reakcje organizmu, złe samopoczucie Klienta, reakcje alergiczne itp.
 9. Klient składając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówień w następujących przypadkach:
  1. Złożenie Zamówienia w nieprawidłowy sposób, uniemożliwiający jego realizację,
  2. Brak możliwości uzgodnienia z Klientem miejsca lub terminu dostawy lub gdy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Usługi w oczekiwanym przez Klienta terminie lub miejscu,
  3. Brak dokonania płatności i przesłania jej potwierdzenia do godz. 9 dnia roboczego poprzedzającego dostawę,

 

§7 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie. Możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski o numerze…
  2. płatność za pośrednictwem systemu PayU
  3. gotówką u kuriera w dniu pierwszej dostawy
 1. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej – dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej – dzień otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty od PayU
  3. w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt c) – dzień przekazania gotówki.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku braku płatności. W razie skorzystania z tego uprawnienia, za dzień złożenia Zamówienia uważany będzie dzień zapłaty należności.

§8 DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY

 1. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty. Dostawy na niedzielę realizowane w sobotę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany dni dostawy, jednak wówczas poinformuje Klienta o tym fakcie mailowo, telefonicznie lub przez SMS minimum dobę przed dniem dostawy.
 2. Dostawy realizowane są w obszarze administracyjnym m. st. Warszawy.
 3. Istnieje możliwość dostawy w najbliższe okolice Warszawy po ustaleniu z konsultantem. W tym przypadku może obowiązywać dodatkowa opłata, która jest ustalana indywidualnie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Klienta Zestawów Posiłków bądź błędnie podane szczegóły adresowe. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zestawu Posiłków.
 5. W przypadku gdy dojdzie do przywłaszczenia przez osoby trzecie Zestawu Posiłków po jego dostarczeniu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie Zestawu Posiłków pod wskazany adres jest udokumentowane zdjęciowo.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy (np. strajki, klęski żywiołowe, bardzo trudne warunki atmosferyczne i drogowe itp), które opóźnią lub uniemożliwią dostawę, Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności, a Klientom nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania.
 7. Klient po ustaleniu z konsultantem może odbierać Zestawy Posiłków pod adresem: Kuchnia Easy Diet ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa.

§9 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania Zamówienia maksymalnie do godziny 8.00 w Dniu roboczym poprzedzającym dzień dostawy. Zmiany/ anulacji można dokonać poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@easydiet.pl, telefonicznie pod numerami (22) 435 88 44, 500 260 932.
 2. Klient może dokonywać zmian wariantu diety, kaloryczności, dat i adresu dostawy. Zmianę uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail ją potwierdzającą.
 3. Jeżeli w wyniku zmian w Zamówieniu wzrasta jego cena, Klient zobowiązany jest niezwłocznie dopłacić różnicę (maksymalnie do godziny 9.00 dnia roboczego poprzedzającego wprowadzenie zmian). W przypadku, gdy wartość Zamówienia się zmniejszy, nadwyżka może być przeznaczona na kolejne Zamówienie lub zwrócona na konto Klienta.
 4. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania Umowy określonym w pkt 1.
 5. Jeżeli Klient korzystał z niższych cen wynikających z długości Zamówienia, przy rozliczaniu wykorzystanego częściowo Zamówienia obowiązują ceny dni pojedynczych.

§10 REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń do świadczonych Usług, niezgodności z Zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 48 godzin od momentu dostawy Zestawu posiłków podlegającego reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamacje należy złożyć do godziny 11stej w dniu, w którym miała być zrealizowana dostawa. Zgłoszenia reklamacji po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres biuro@easydiet.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy
  2. opis przedmiotu reklamacji, dokumentację fotograficzną, wskazanie daty, której dotyczy reklamacja
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zaproponuje Klientowi rekompensatę poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 3. W razie stwierdzenia, iż reklamacja jest niezasadna Sprzedawca przedstawi Klientowi stosowne uzasadnienie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. W razie, gdy Klient posiadający Konto klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Konto klienta zostanie usunięte w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji aktywnych Zamówień Klienta.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie Internetowym są objęte ochroną przewidzianą dla praw autorskich. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2023 roku.

 

 

© Easy Diet 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: bazinga.technology